KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Kvalitet
Metrolit är ett företag med över 25 års erfarenhet av byggprojekt i alla skeden med många slutförda projekt. För att uppfylla kundernas behov och överträffa deras förväntningar arbetar vi med kvalitetssäkring hela vägen från idé till färdigställd produkt. Vår kvalitetssäkring övervakas och kontrolleras av oberoende certifieringsorgan. Vi tror på kommunikation, närvaro och säkerställda tekniska lösningar.

Våra medarbetares kunskap och erfarenhet är av stor betydelse för att vi ska kunna uppnå god kvalitet i varje unikt projekt. Det är även strukturerade arbetssätt och rutiner samt uppföljning av dessa. Vi arbetar med erfarenhetsåterföring för att ständigt förbättra och öka kvaliteten i vår verksamhet.

Certifiering
Metrolit är certifierat enligt BF9K av DNV, Det Norske Veritas. BF9K står för byggbranschens kvalitetssystem och utgår från samma grundsyn som ISO beskriver. BF9K är en produktcertifiering anpassad för byggbranschen och utgör stommen till byggföretagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. Syftet med systemet är att dokumentera för våra kunder hur vi uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Varje år utför vi interna revisioner mot de ställda kraven och DNV utför en årlig externrevision av de certifierade företagen för att kontrollera att de uppfyller certifieringskraven. Som BF9K-certifierat företag kan vi erbjuda våra kunder entreprenaduppdrag/projekt enligt ett dokumenterat Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösystem (KMA-system). Fel kan förebyggas genom att det säkerställs att egenkontrollen fungerar effektivt och att projekten svarar mot de krav som ställs upp i certifieringsreglerna.

Miljö
Vi ser miljöarbetet som en naturlig del i våra projekt. Vi tror att vi kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom smart resursanvändning, effektiva transporter, aktivt arbete med att minimera avfall och öka materialåtervinningen.
Läs mer om vårt arbete för ett mer hållbart samhälle här.

Arbetsmiljö
Metrolit arbetar aktivt för att säkerställa säkerheten på våra arbetsplatser med hänsyn till fysiska, psykiska och sociala aspekter. Vi vill bibehålla en stark arbetsglädje genom att främja delaktighet, kommunikation och sociala interaktioner.
Läs mer om hur det är att arbeta hos Metrolit här.

Här finner du vår Kvalitets-, miljö, & arbetsmiljöpolicy: