Category
Specialprojekt
About This Project

Metrolit har genomfört en stor och omfattande renovering av krematoriet som ligger under S:t Botvids kapell, vilket gav ett av landets mest miljövänliga och funktionsdugliga krematorier. Två år senare fick Metrolit åter förtroendet från Svenska Kyrkan.

Denna gång gällde det klocktornen som skulle rivas och ersättas med nya likvärdiga, ett komplicerat projekt då det gäller statiska och dynamiska laster.

S:t Botvids begravningsplats ligger i det natursköna området vid Albysjön. Det är en låg, vit byggnad klädd med slammat tegel. Framför byggnaden står tre klocktorn klädda med vit ekebergsmarmor. Klockstaplarna består av tre torn varav ett är bestyckat med två klockor gjutna i brons och de andra två med vardera en klocka. Projektet var mycket komplext dimensioneringsmässigt då tre ca 17 meter höga betongtorn skulle byggas på lermarker. Projektet innefattade spännande tekniska lösningar på konstruktionssidan.

Klockstaplarna är uppförda 1956. Då det konstaterats att de befintliga betongstommarna var svårt angripna av karbonatiseringsskador och frostsprängning samt att armeringen var korrosionsskadad togs beslutet att renovera alla staplarna. Vårt uppdrag blev att riva de befintliga och bygga nya med samma utseende på samma plats.

Entreprenaden innebar, efter demontering av marmorplattor och klockor med mekanik, rivning av betongstommar, nyuppförande av nya staplar i betong, återmontage av hela marmorplattor kompletterat med nya samt återmontage av klockor och montage av ny klockspelsmekanik samt tillhörande elanslutningar. De nyuppförda klockstaplarna skulle i mesta möjliga mån efterlikna de befintliga. Entreprenaden utfördes som en styrd totalentreprenad.

Metrolits ansvarig platschef i projektet, berättar:
– Det har varit ett annorlunda och utmanande projekt. Att hantera 17 meter höga torn och klockor som väger 600 kg har varit en utmaning i sig. Projektet har även inneburit många förändringar under projektets gång. Det har ställt höga krav på de delaktiga i projektet.