Category
Kulturminnesbyggnader
About This Project

Metrolit har tidigare fått förtroendet att varsamt renovera och utföra ombyggnation av två fastigheter som ingår i vårt kulturarv. Statens Fastighetsverk gav Metrolit i uppdrag att genomföra ombyggnad och ytskiktsrenovering av det statliga byggnadsminnet Villa Beylon, samt att utföra underhållsarbeten på Kungliga Operan.

Statens Fastighetsverk, SFV, vårdar dagens och skapar framtidens kulturarv. Det är genom staten som nio miljoner svenskar är delägare i kulturarvet. Husen och marken som ingår i kulturarvet berättar Sveriges historia. Statens Fastighetsverks ambition är att göra denna historia levande och intressant. Totalt förvaltar verket cirka 2 300 fastigheter, ungefär 3 000 byggnader samt 6,4 miljoner hektar mark – vilket är en sjundedel av Sveriges yta. I olika grad medverkar SFV vid sju av de 14 svenska världsarven på UNESCO:s lista. SFV förvaltar även svenska ambassader, institut och residens i ett 60-tal länder. Verksamheten har anor från 1600-talet men Statens Fastighetsverk bildades 1993.

Villa Beylon
Byggnadsminnet Villa Beylon ligger beläget i Ulriksdals slottspark i Solna, intill Ulriksdals slottsteater. Villan har fått sitt namn efter den schweiziske lektören Jean François Beylon som var vän och rådgivare till Gustav III och Lovisa Ulrika. Han erhöll en byggnad på slottsområdet 1772 som en gåva från kungen. Byggnaden revs när han gick bort några år senare. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes av överdirektören M F Strübing 1802-1804, troligtvis ritad av C C Gjörwell.

Villa Beylon råder under den kungliga dispositionsrätten och är idag en rosaputsad tegelbyggnad. Under de senaste åren har invändiga åtgärder gjorts på grund av höga radonhalter.

Metrolit har i projektet genomfört en invändig totalrenovering av Villa Beylon. Ansvarig på plats har varit Metrolits Jonas Hilmersson.
– Utmaningen i det här projektet har legat i att bevara fastighetens sekelskiftsdetaljer. Att bevara känslan i ett byggnadsminne som Villa Beylon är inte helt enkelt. Det ställer höga krav på hantverk och planering, fingertoppskänsla är a och o. Det har varit lärorikt att arbeta med traditionella metoder.

Kungliga Operan
Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett. Sedan 1935 är den statligt byggnadsminne. Operabyggnaden är belägen mellan Gustaf Adolfs Torg, Strömmen och Kungsträdgården/Karl XII:s Torg på Norrmalm i Stockholm.

Kungliga Operan uppfördes 1891-98 efter ritningar av arkitekten Axel Anderberg. Byggnaden uppfördes som ersättning för Gustav III:s opera på samma tomt. Byggnaden har stildrag från den italienska senrenässansen. Detaljer och färgsättning binder ihop Kungliga Slottet, Riksdagshuset och Operan. Över 600 personer räknar Operan som sin arbetsplats och varje år besöks byggnaden av 200 000 musikälskare från hela världen.

Efter regeringsbeslut försågs byggnaden med skyddsföreskrifter i juni 1993. Skyddsföreskrifterna innebär i korthet att byggnaden inte får rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. Ingrepp får heller inte göras i byggnadens stomme eller äldre fasta inredning. Byggnaden skall tas om hand på ett adekvat sätt utifrån dess kulturhistoriska värde.

Operahuset har genomgått omfattande renoveringar och ombyggnader under 1900-talet allt efter som verksamheten förändrats. Operan är en komplicerad blandning av kulturhistorisk byggnad och sjudande musikliv, med över 1 000 rum i tolv våningsplan. Verksamheten ställer höga och varierande krav på ventilation och rumsklimat. Balettdansarna har helt andra önskemål om värme och luft än vad operasångarna har. Ännu högre krav ställs på klimatet för dyrbara instrument. Idag har Operan mer än hundra ventilationssystem. Ventilationskanalerna som används är till stor del de ursprungliga även om moderniseringar har skett. Huvudfläkten behandlar 140 000 kubikmeter luft per timme. Luften befuktas till 35 procent.

Metrolit har arbetat med upprustning av Operans loger och duschutrymmen för verksamhetens skådespelare. Projektet pågick då Operans ordinarie verksamhet är stängd, vilket satte en tidspress utöver det vanliga. Många yrkesgrupper på plats samtidigt ställde krav på minutiös planering, med tidplan rum för rum. En förutsättning för att gå i mål med dessa två projekt har varit det goda samarbetet mellan alla inblandade.